Weekly Presiders Schedule

 

January 21—Sunday

6am: Fr. Dan Bien 

8am: Fr. Gerry Hernandez 

9am: Fr. Fran Hezel (Astumbo) 

10am: Fr. Dan Bien 

12pm: Fr. Gerry Hernandez (Filipino Mass) 

2pm: Fr. Fran Hezel (Chuukese Mass) 

5pm: Fr. Dan Bien 

7pm: Fr. Fran Hezel 

 

January 22 — Monday

6am: Fr. Gerry Hernandez 

6pm: Fr. Fran Hezel 

 

January 23 — Tuesday

6am: Fr. Jeff San Nicolas 

11:30am: Fr. Fran Hezel 

6pm: Fr. Gerry Hernandez 

 

January 24 — Wednesday

6am: Fr. Gerry Hernandez 

6pm: Fr. Fran Hezel 

 

January 25 — Thursday

6am: Fr. Jeff San Nicolas 

6pm:Fr. Fran Hezel 

Baptism Instruction: Dn. Gumataotao 

 

January 26— Friday

6am: Fr. Gerry Hernandez 

11:30am: Fr. Mario Ortiz 

6pm: Fr. Fran Hezel 

 

January 27 — Saturday

6am: Fr. Mario Ortiz 

5pm: Fr. Jeff San Nicolas 

7pm: Fr. Gerry Hernandez